วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2552

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 5 สารละลายกรด - เบส
เรื่อง ค่า pH กับความเป็นกรด –เบสของสาร จำนวน 2 คาบ / สัปดาห์ สอนครั้งที่ 2
วันที่ ….. พฤศจิกายน พ.ศ.2552 จำนวนนักเรียน 45 คน /ห้อง โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1/2, ม.1/4, ม.1/9)
ผู้สอน นางสาวปวีณา รอดเจริญ ค.บ.4 วิทยาศาสตร์
______________________________________________________________________________
มาตรฐานการเรียนรู้ ว 3.1 เข้าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
สาระสำคัญ
มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการวิเคราะห์สำรวจตรวจสอบสมบัติความเป็นกรด-เบสของสารละลาย สมบัติของสารละลายกรด สมบัติของสารละลายเบส การใช้ค่า pH ระบุความเป็นกรด-เบส การใช้อินดิเคเตอร์และ pH มิเตอร์ตรวจสอบความเป็นกรด-เบส รวมทั้งกรด-เบสที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน
จุดประสงค์การเรียนรู้
จุดประสงค์ปลายทาง
นักเรียนระบุค่า pH กับความเป็นกรด – เบสของสารได้ถูกต้อง
จุดประสงค์นำทาง
1.นักเรียนอธิบายค่า pH ของสารที่พบในชีวิตประจำวันได้ถูกต้อง
2.นักเรียนจำแนกการหาค่า pH ของสารละลายได้ถูกต้อง
สาระการเรียนรู้
ค่า pH กับความเป็นกรด–เบสของสาร
1. ค่า pH ของสารที่พบในชีวิตประจำวัน
2.การหาค่า pH ของสารละลาย
กระบวนการเรียนรู้
1.ขั้นอธิบายค่า pH ของสารที่พบในชีวิตประจำวัน
1.1 จัดทำนักเรียน โดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อย 9 กลุ่ม ตามกติกาการนับ 1-9 โดยให้นักเรียนนับจากใบรายชื่อนักเรียนครบทุกคน
1.2 นำเสนอสื่อเนื้อหา, ตารางค่า pH กับความเป็นกรด - เบสบนกระดาน แล้วตั้งคำถามจำนวน 3 คำถาม
นักเรียนทราบไหมว่าสารละลายที่มีค่า pH น้อยกว่า 7 มีสมบัติเป็นอะไร
นักเรียนทราบไหมว่าสารละลายที่มีค่า pH เท่ากับ 7 มีสมบัติเป็นอะไร
นักเรียนทราบไหมว่าสารละลายที่มีค่า pH มากกว่า 7 มีสมบัติเป็นอะไร
1.3 อธิบายเนื้อหาสมบัติของเบสบนกระดาน แล้วให้นักเรียนเขียนลงสมุดของนักเรียนทุกคน
1.4 ปฏิบัติภาระงาน ตามที่กำหนดลงสมุดของนักเรียนทุกคน
1.5 สะท้อนความคิดโดยการอภิปรายประเด็นค่า pH ของสารที่พบในชีวิตประจำวัน
1.6 นำเสนอผลงานโดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอผลงานหน้าห้องเรียน
1.7 ประเมินผลสรุปและเพิ่มเติมเนื้อหา
2.กิจกรรมจำแนกการหาค่า pH ของสารละลาย
2.1.ใบรายชื่อนักเรียน (ม.1/2, ม.1/4, ม.1/9)
2.2.เนื้อหาเรื่อง จำแนกการหาค่า pH ของสารละลาย, คำถามจำนวน 3 คำถาม
2.3.เนื้อหาเรื่อง จำแนกการหาค่า pH ของสารละลาย
2.4.หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.1, สมุดจดบันทึก
2.5.กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
2.6.บัตรกำหนดเวลา
2.7.ประเมินผลสรุป
สื่อและแหล่งการเรียนรู้
1.กิจกรรมระบุสมบัติของเบส
1.1.ใบรายชื่อนักเรียน (ม.1/2, ม.1/4, ม.1/9)
1.2.เนื้อหาเรื่อง ค่า pH ของสารที่พบในชีวิตประจำวัน, คำถามจำนวน 3 คำถาม
1.3.เนื้อหาเรื่อง ค่า pH ของสารที่พบในชีวิตประจำวัน
1.4.หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.1, สมุดจดบันทึก
1.5.กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
1.6.บัตรกำหนดเวลา
1.7.ประเมินผลสรุป
2.กิจกรรมระบุประเภทของกรด
2.1.ใบรายชื่อนักเรียน (ม.1/2, ม.1/4, ม.1/9)
2.2.เนื้อหาเรื่อง จำแนกการหาค่า pH ของสารละลาย, คำถามจำนวน 3 คำถาม
2.3.เนื้อหาเรื่อง จำแนกการหาค่า pH ของสารละลาย
2.4.หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.1, สมุดจดบันทึก
2.5.กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
2.6.บัตรกำหนดเวลา
2.7.ประเมินผลสรุป
การวัดและประเมินผล
การวัดผล
1.วัดผลการอธิบายค่า pH ของสารที่พบในชีวิตประจำวันด้วยการตรวจผลการสรุปตามสมุดจดบันทึก โดยยึดเกณฑ์ถูกต้อง
2.วัดผลการจำแนกการหาค่า pH ของสารละลาย ด้วยการตรวจผลการสรุปตามสมุดจดบันทึก โดยยึดเกณฑ์ถูกต้อง
การประเมินผล
1.ประเมินผลการอธิบายค่า pH ของสารที่พบในชีวิตประจำวัน พบว่า นักเรียน ............... คน อธิบายค่า pH ของสารที่พบในชีวิตประจำวันไม่ได้ แก้ไขด้วยการให้ศึกษาเรื่องอธิบายค่า pH ของสารที่พบในชีวิตประจำวัน เพิ่มเติมนอกเวลาเรียน
2.ประเมินผลการจำแนกการหาค่า pH ของสารละลาย พบว่า นักเรียน ............... คน จำแนกการหาค่า pH ของสารละลาย ไม่ได้ แก้ไขด้วยการให้ศึกษาเรื่อง จำแนกการหาค่า pH ของสารละลาย เพิ่มเติมนอกเวลาเรียน
บันทึกหลังการสอน
ผลการสอน
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ปัญหา / อุปสรรค
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ....................................................ครูผู้สอน
(นางสาวปวีณา รอดเจริญ)